TARPI LE MO THU | FOX JOURNAL
Document

TARPI LE MO THU

By Chawnglunkim
Tulai a ei khawvel hmang mek le ei tawng mek a hin, Tienlai hun le khan an danglamna hmu thei in an lang mek pei a. Mihriem inthlasawng dan a chun tu chen hin a la dang lam thei tak tak naw a. Tuta hma a Mo hai kha Tarpi an hung ni ve ta pei a. Hi thil ruok hi chu thil thar khawm an nawh a, a pangngai in ala fe pei a. Tarpi le Mo chu the thlak thei an nawh a, khawsak dan le mawphurna ruok chu a danglamna tamtak a um thei ta bawk a nih. Tulai a Mo hai khawm hi nakie chu Tarpi la hung ni vêng ân ta, an Tarpi hai chunga an thaw hai ang khan an Mo haiin an chungah an la hung thaw ve thei a nih. Chu hun a chun an lung a awi chie dim? Mani thaw ang pei kha ei chungah a tlung thei  zing a ni leiin fimkhur taka um a tul hmel khawp el.

Thuthlung hlui hun a khan Tarpi le Mo in kar a harsatna alo um kha hrîeng ei ta (Gen. 27:46).   Rebeka chun a pasal Isak khawm  a Mo hai Heth mi Esau a nuhmei hai lei khan a nun a nghawk ani kha. Mo hai leia nun nghawk hiel khawpa Rebeka lo um kha Bible in a lo ziek lang a. Hieng Ang harsatna hi tulai hun a khawm hin nun nghawka rinum ti ngawi ngawi,  Tarpi hai in um tirtu hi ei lo  um pal el dim?   

Tuta hma deu khan chu Mo hai hi an inzak thei em em a, an Tarpi an Tarpu hai hmu hawi ah an pasal hai an biek ngam ngai nawh an ti a. Lo a an fe khawmin lo lam ah an intlawn ngam ngai nawh a, zan a khawm an zal hmun a an in biek in an tawngri an hriet hlau chun an Tarpu haiin an sawisel pei hlak a nih. Mo thar pakhat khawm a zak a se hle nîng a ta, an bufak na ah chengkawl an hme chu a lo fawp ri ngam naw nîng ata, a pumin a dawl el a ni an ti a, taktak ani dim, an ti ve tlat anih. Tulai Mo thar hai ruok hi chu mi hmuhawi a khawm an in chel in an in them vel a, inzak inphak khawm an hriet ta nawh. Hiengang a um hi in ti changkang nân an hmang ta lem a nih. Nu pakhat in a Monu thil sawm a hril ka hriet ve chu ‘thil tamtak a hung sawm a, chuong hai laia a ropui deu deu hai chu in lalna, thuneina, inzak nawna, zing tho pei nawna hai khawm a hung sawm sa teu a nih an ti a, tulai Mo hai thilsawm a tlangpui tak chu a ni ta awm.

Tulai tarpi in zana khawm hi a tlawm ta bek bek a, a then lem chun an tarpi hai hi ‘Nu’ khawm ti nuom ta lo a mawlbiek tawp el an tam tah a nih. Fe le hungna an nei chang khawm a thingpui tak ngiel khawm inlum pekna chang hre lo tamtak an um ta bawk. Chun, insunga khawm an ngam thei taktak nawh a, an hnung tieng chau an hriet fuk hlur el an tah. An pasal hai intieng an ngaisak thei tak tak ngai nawh. An lengsuok a, in an in lawi châng khawmin sungkuo a in biek le hohlim diel diel na hai nei ngai lovin an khum an pan chawt a, an zal sawng el hlak a ni an tih.

Mo tha ruok chun an in sung mizie hriet tum le zawm tum in vartak in thang an lak hlak a. Tarpi le tarpu inza na a pek hlak bawk, nu le pa taktak a en in a biek hlak bawk. Sungkuo hai in zanna le hmangaina a hung nei thei nghal a, a pasal chau ni lovin a sunghai khawm a hung laina ta hlak a nih. Insung ta ding a hmangaina le ringumna nei in bel tlak tak a hung ni ta a nih.  Ruth a chanchin a inthawkin in chuk ding tamtak ei hmu thei (Ruth 1:17) - a tarpinu ta dinga ringumna le thi chen khawm huom in a zui ngam anih. Mikhuolna ram khawm nisienla a tarpi nu le an fak ding zawng in thuawi takin bu hnung zawngin a fe suok hlak a ni kha. Chu chau khawm chu ni lovin Boaz bu vuokna a hrizawl ah fe dingin a tir a. Ruth ta ding chun thil inhawilo le inzakum tak khawm nîng a tih, a tarpi nu in a tir a ni leiin sel lo in a thu a zawm peia a tawp a chun malsawmna a lo hmu a, Isu Krista thlatu bul hai lai a thang phak in a lo um ta hiel anih.  

Naomi khawm hin ka naunu tiin Ruth hi a ko hlak anih. Tarpi tamtak hin Mo hai hi ‘naunu’ ang in an ko thei in an hmangai thei dim maw,  tarpi tamtak chun an mo hai chanchin a thanaw zawnga hril an um hlak a, inpak nekin an sietna le an tlinnawna ngawt an hmu lem hlak a, mo hai ta dingin rinumna le thla ngam nawna an siem pek lem hlak a nih. An thil sawm hai chen khawm lawmna nekin lawm nawna an suklang hlak.  Chun, tarpi thahai chun an nauhai ang takin an en a, an hmangaina an suklang rawp hlak a, an tlinnawna hai khawm an hriet thiem in an en khum el hlak a, insung thatak a enkawl theitu ni dingin an chuktir in an siem puitling tum hlak a. Ringna a a ngirhmun hriet tum in Sandamna a chang le changnaw hriet fie a nuom hlak a, a la chang naw  chun theitawp in thang a lak pui  ngei hlak a nih. Mi piengthar a lo ni chun insung ta dinga hlutak le ban pawimaw tak a hung ni thei tah a nih. Tarpi le mo kara a sie le a tha um hlak ani leiin inrem taka an um chun insung inhawi a siem in an tlun hlak anih.

Chuleiin, a chunga ei hril hai hi nuhmei taphawt chun mo annaw leh tarpi nina hi ei dam sunga ei tuok seng ani leiin eiin thlada theinaw seng a nih. Chuleiin mo khawma a pasal chau nilo in a lutna insung kha a hmangai in a insung tak tak a neiin mawphurna a nei nghal a nih, a mawphurna a hriet a a hmangai tlat chun insung in hawi siem suoktu hung ning a ta, mi hai khawm in an la hung inpak ding a nih.

Tarpi khawma mo a lo enkawl  dan dinga tha a ti hai chu hril rin lovin feltak in an chuktir pei ding a nih. Anau nuhmei hai leh a thlier hran chun mo ta dingin inhawi nawna an tlun hlak a, a naunu a ni ta leiin a hmangai in a duot ding a nih. A enkawl thiem a a lung a sukawi thiem chun a hung  upat hnunga khawm, a hung chau deu hun a khawm nisien a mo nu  ngei khan la hung enkawl a ta,  hmangai takin a la hung sawngbawl thei ding a nih. Hnai te chau thlir lovin hlatak thlir seng inla Pathienin ei thaw ang peiin ami la thungrul ngei ding a nih.

COMMENTS

Name

Articles,96,B Lalsanglien,1,Bakshi,1,BUONGLIENKUNG,11,Cleaven Hmar,1,David Charles,1,DIAMOND MALSAWMTHANG TUSING,1,Dorothy Hmar,2,DR ROCHUNGA PUDAITE,1,EDWARD TC HRANGATE,1,Elson J Thiek,1,Fox Journal,3,Fox Journal thuziek,2,Fred Lalramsan Khawbung,1,GB Niropui,1,Guwahati,2,H ZATE,2,Hal Ziek,1,Hla Ziek,145,Hmangaina Hla,11,Hmar,12,Hmar articles,9,hmar culture warriors,1,Hmar hla,3,Hmara,1,Hnam Hla,16,HP RUNREMTHANG,6,HRANGLIEN SONGATE,1,I-League,1,Inruoksiekna,1,JAMES SONGROLAL,2,Joshua L Thiek,12,Jr Amo,5,KAMA SUNGTE,2,L KEIVOM,7,Laldena,5,LALHMINGTHANG,2,LALHMUNSANG CHANGSAN,1,LALKHUM KEIVOM,1,LALNGHATLIEN SONGATE,1,LALRAMLIEN KUNGATE,1,LALSANGAWI,2,LALTLANSUNG MIHRIEMATE,1,local,2,Local New,1,Local News,500,LR NGHINGLO,1,LT. NEITHANG,1,Manipur,1,Mizoram's Got Talent,1,National News,29,News,569,Nursing,1,PASTOR KHUONGA,1,PASTOR LIENRÛM,3,PASTOR V.T KAPPU,8,Pathien Hla,105,Paulsiemlien,1,PAUTINKHUP,1,PI ROSIEM,1,PI RUNCHAWNG,1,Poem,1,REV THANGNGÛR,13,REV. T KHUMA,1,REV.NGAMLALCHAWL,1,Rimawi,11,Robinson Zote,1,Royal Global University,1,ROYE,1,Season 1,1,SEMA FAIHRIEM,2,Sielmat,1,SONGLIENTHUOM,1,Sports,11,SUMA,1,Thanglienthuom,1,THANGLIENZO,1,THANGZARLIEN,2,Thuziek,1,TRAU,1,Tribute,1,UPA DANGVEL,1,UPA L.MUONVEL,1,UPA LALNUNTLUONG FAIHENG,1,UPA LIENSUN,1,UPA LIENTLUNGVEL,1,UPA NGAMA,5,V L LAWMA CHANGSAN,1,VINCENT HEKTE HMAR,2,Vocal Champ,1,World News,23,ZATAWN,1,
ltr
item
FOX JOURNAL: TARPI LE MO THU
TARPI LE MO THU
https://2.bp.blogspot.com/-Ri082PuoeZ4/VwFvhBazQkI/AAAAAAAAAx0/bsqw0DlHrosaupf5KqFN7FxtffV9xYLUw/s320/mother-in-law-and-daughter-in-law-having-coffee-together.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-Ri082PuoeZ4/VwFvhBazQkI/AAAAAAAAAx0/bsqw0DlHrosaupf5KqFN7FxtffV9xYLUw/s72-c/mother-in-law-and-daughter-in-law-having-coffee-together.jpg
FOX JOURNAL
https://www.foxjournal.in/2016/04/tarpi-le-mo-thu.html
https://www.foxjournal.in/
https://www.foxjournal.in/
https://www.foxjournal.in/2016/04/tarpi-le-mo-thu.html
true
6798813121781721492
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy